I2C串口总线驱动程序(汇编语言)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
;I2C串口总线驱动程序
;作者:龙昌
;博客:http://www.xefan.com
;请根据自己的实际情况定义SCL和SDA

;延时4.7us以上,我的是12MHz的晶振,请根据自己的晶振频率相应增删NOP条数
_NOP: NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RET

;发送开始信号
I2CB: SETB SDA
NOP
SETB SCL
ACALL _NOP
CLR SDA
ACALL _NOP
CLR SCL
RET

;发送结束信号
I2CE: CLR SDA
NOP
SETB SCL
ACALL _NOP
SETB SDA
ACALL _NOP
CLR SCL
RET

;发送应答(ACK)
MACK: CLR SDA
NOP
SETB SCL
ACALL _NOP
CLR SCL
RET

;发送非应答(/ACK)
MNACK: SETB SDA
NOP
SETB SCL
ACALL _NOP
CLR SCL
RET

;发送一个字节数据,要发送的数据存放在A寄存器中
SendB: MOV R5,#8
SendB1: RLC A
MOV SDA,C
NOP
SETB SCL
ACALL _NOP
CLR SCL
DJNZ R5,SendB1
;接收ACK
SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
MOV C,SDA
MOV ACK,C
CLR SCL
RET

;接收一个字节的数据,接收完后存放在A寄存器中
RecvB: MOV R5,#8
RecvB1: SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
MOV C,SDA
RLC A
CLR SCL
DJNZ R5,RecvB1
RET